อบรม จป หัวหน้างาน ISO TS ความปลอดภัย จป บริหาร งานบุคคล บริการให้คำปรึกษาด้าน HR
LGC เป็นหน่วยฝึกอบรม จป. หัวหน้างาน ในงานอุตสาหกรรมทั้วไป และ จป บริหาร เลขที่ใบอนุญาต จป. 56-007

หนังสือรับรอง
 
ใบรับรองฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com

หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ

- หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน
- หลักสูตรด้านการปรับปรุงผลผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิต
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 9001:2000
- หลักสูตรด้านระบบ ISO / TS 16949
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 14001:2004
- หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 
หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
เลขที่ 253 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com