อบรม จป หัวหน้างาน ISO TS ความปลอดภัย จป บริหาร งานบุคคล บริการให้คำปรึกษาด้าน HR
LGC เป็นหน่วยฝึกอบรม จป. หัวหน้างาน ในงานอุตสาหกรรมทั้วไป และ จป บริหาร เลขที่ใบอนุญาต จป. 56-007
แนะนำทีมศูนย์ฝึกอบรมLGC
หนังสือรับรอง
ใบรับรองฝึกอบรม จปอ. ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
 
ใบรับรองฝึกอบรม จปอ. ระดับเทคนิค
แนะนำอาจารย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com

หน้าคนอยุธยาชมรมบริหารงานบุคคลศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ

- หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน
- หลักสูตรด้านการปรับปรุงผลผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิต
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 9001:2000
- หลักสูตรด้านระบบ ISO / TS 16949
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 14001:2004
- หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 
หน้าคนอยุธยาชมรมบริหารงานบุคคลศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
ที่อยู่ 199/3 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 091-0673873 , 091-0673873 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com