ไทยเซฟตี้

สำนักงานควบคุมวัตุอันตราย

กองควบคุมมลพิษ

แหล่งข้อมูล MSDS

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยง

รวมกฏหมายความปลอดภัย

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

มูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทน

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมฯ

มูลนิธิสถาบันประหยัดพลังงาน

สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สยามเซฟตี้

เวบ จป.ดอทคอม

กฎหมายความปลอดภัย
กฎหมายความปลอดภัย
รวมกฎหมายความปลอดภัย
เวบ ชมรม จป.นวนคร

เวบ ชมรม จป.ลำพูน

เวบ ชมรม จป. ปราจีนบุรี

เวบ ชมรม จป. ชลบุรี

เวบ ชมรม จป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรม จป.เชียงใหม่

ชมรม จป ลุ่มน้ำป่าสัก สระบุรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.ศูนย์ฝึกอบรมฯ บางจาก


ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
โรคจากการทำงาน
โรคจากการทำงานตามกฎหมาย
การป้องกันโรคจากการทำงาน
โรคจากสารตะกั่ว
โรคจากสารหนู
โรคจากเบอริลเลี่ยม
โรคจากโครเมี่ยม
โรคจากนิเกิ้ล
โรคจากสังกะสี
โรคจากฟอสฟอรัส
โรคจากคาร์บอนไดซัลไฟด์
โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด์
โรคจากซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์
โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซด์
โรคจากแอมโมนีย
โรคจากเบนซิน
โรคจากสารฮาโลเจน
โรค Carpal Tunnel Syndrome
สารแอมโมเนีย
ความเครียดจากการทำงาน
โรคฉี่หนู
โรคพิษไวนิลคอลไรด์โมโนเมอร์
โรคพิษโทลูอีน (Toluene Poisoning)
โรคพิษเอ็นเฮกเซน (N-Heaxane Poisoning)
โรคพิษเมทลีนคลอไรด์ (Methylene Choloride)
โรคพิษแมงกานีส
โรคพิษปรอท
โรคพิษตะกั่วอนินทรีย์
โรคพิษฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde Poisoning)
โรคพิษคลอรีน (Hazard of Chlorine)
โรคพิษเอทิลีนออกไซค์ กับการป้องกัน
สาร ซีเอฟซี กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โรคพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide poisoning)
โรคพิษแคดเมี่ยม
โรคพิษคาร์บอนไดซัลไฟด์กับการป้องกัน
โรคพิษเอนิลีนและการป้องกัน
โรคอโครโรไนไตรโมโนเมอร์
โรคพิษอลูมิเนียมจากการทำงาน
โรคบิสซิโนซิส
โรคพิษไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene Poisoning)
โรคจากการทำงานคอมพิวเตอร์
สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช
 
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
การใช้เครื่องป้องกันอันตราย
หลักเกณฑ์ในการใช้ PPE
หลักเกณฑ์ในการเลือก PPE
ข้อจำกัดการใช้ PPE
อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ
อุปกรณ์ป้องกันเสียง
อุปกรณ์ป้องกันตา
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
อุปกรณ์ป้องกันเท้า
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันลำตัว
อุปกรณ์ป้องกันมือ
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษเฉพาะงาน
อ่างล้างตาฉุกเฉิน
ฝักบัวชำระร่างกายฉุกเฉิน
ป้ายเตือนความปลอดภัย
เครื่องวัดแก๊ส
อื่นๆ
 
สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
สัญลักษณ์บนภาชนะ
สัญลักษณ์เตือนภัย
สัญลักษณ์แสดงสิ่งต้องห้าม
สัญลักษณ์ต้องใช้เครื่องป้องกัน
สัญลักษณ์ฉุกเฉิน
 


หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ

 
Page last updated: 27 May,2011 08:56 AM
ยินดีต้อนรับสู่ ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ++

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย


พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับที่ 4

เวบไซด์โรงพยาบาลทั่วไทย

พระราชบัญญัติคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

ชมรมจปอ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบมรม จป วิชาชีพ (42 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 อยุธยา ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

คู่มือคำแนะนำป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

บัตรเครดิต บัตรวีซ่า บัตร ATM หาย..จะติดต่อที่ไหน..คลิกไปดูเบอร์โทรศัพท

หมอที่ไหน เก่งด้านไหน เรารวบรวมสุดยอดคุณหมอและโรงพยาบาลมาไว้ที่นี่แล้ว


สาระน่ารู้ด้าน EHS

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกําจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย

เรื่อง กําหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นแก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย

เรื่อง กําหนดแบบแจงรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัด ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การบริหารจัดการขยะ

ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ ณ จุดเกิดเหตุ

อันตรายจากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

รายชื่อสถาบันที่ให้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ

คู่มือการใช้ LPG

ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การป้องกันอุบัติเหตุ

การตรวจความปลอดภัย

การใช้และการบำรุงรักษารถยก

กิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว

สถิติอุบัตเหตุ

การสอบสวนอุบัตเหตุ

คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน

การกำจัดสารอันตรายที่หกรั่วไหล

การเก็บรักษาแอมโมเนียไนเตรท

การทำงานในที่อับอากาศ

LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน

การสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน

มาตรฐานสีและความปลอดภัย

อุปกรณ์ ค.ป.ภ. ส่วนบุคคลกับงาน

อุปกรณ์ Safety

ดาวน์โหลดสไลด์เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียตามกฎหมายใหม่


เอกสารด้าน EHS

โปสเตอร์ การล้างมือ

โปสเตอร์ การดูแลสุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การประกันความเสี่ยงกับทรัพย์สิน

การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

แบบ จป.(ท) และ แบบ จป (ว) (แบบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตัวอย่างแนวทางการจัดทำ 5 ส. ภาคปฏิบัต

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง จป เทคนิค

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง จป เทคนิค ขั้นสูง

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง จป วิชาชีพ

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง จป หัวหน้างาน

ตัวอย่างหนังสือ แต่งตั้ง จป บริหาร

ตัวอย่างหนังสือ แจ้งชื่อ จป เพื่อขึ้นทะเบียน

ตัวอย่างนโยบายความปลอดภัย

ตัวอย่างนโยบายสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัย

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอต่างๆ

คู่มือชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

แบบประเมิน 5 ส.

แบบประเมิน Safety

ตัวอย่างแผนงานความปลอดภัย 1

ตัวอย่างกิจกรรม 5 ส.

ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมา

ตัวอย่างการวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ

ต้วอย่างงานรักษาความปลอดภัย

แบบสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

Web Board สารพันปัญหาด้าน EHS


หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
เลขที่ 253 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com