ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฏีกา

กรมสวัสดิการ

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สภาอุตสาหกรรม

ประกันสังคม

กรมโรงงาน

PMAT

สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทย

ข้อหารือด้านภาษีอากร

ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

กฎหมายชาวบ้าน

สำนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

สนง.ส่งเสริม SME

ศาลแรงงานกลาง


ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร

ชมรมบริหารงานบุคคลหัวหิน-ชะอำ

ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่

ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

ชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค

ชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี

ชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอมตะนคร


เวบ อาจารย์ดนัย เทียนพุฒ

เวบ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

เวบ อาจารย์นพพร จุณณะปิยะ

เวบ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

HRM Website

บริษัท สยามบุญพงษ์ จำกัด รับเหมาแรงงาน (Sub-contract) เข้าทำงานตามโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Page last updated: 25 Apr,2013 19:26 PM
ชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา (APM)
     ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับแวดวง HR เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรม APM

ประวัติของชมรม APM

ประวัติประธานชมรม

คณะกรรมการชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

ระเบียบข้อบังคับชมรม

รายชื่อสมาชิกชมรม

กิจกรรมชมรม


ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
 

Download ข่าวประกันสังคม คลิกที่นี้
คุยกับอาจารย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
บทความน่าสนใจโดย อ.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
คุยกับอาจารย์สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ด้วยประสบการณ์ในสายงานบริหารบุคคลมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมหญิงคนแรกและคนเดียวของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ ไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาชีพการบริหารบุคคล ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจของตนเอง ด้านที่ปรึกษาการจัดการและพัฒนาบุคลากร บริษัท เอ เอส คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในตำแหน่ง Managing Partner
คุยกับอาจารย์อารี เพ็ชรรัตน์
มีประสบการณ์กว่า 10 ปีด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ ไทย โดยก่อนหน้านี้คุณอารีได้เคยทำงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ สถานทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล และ พัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆ
คุยกับ ร.ศ. ธงชัย สันติวงษ์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา ด้านการจัดการ ( Management Consultants) ผู้นำสัมมนาด้านการ พัฒนานักบริหารชั้นสูง กับ การวางแผนกกลยุทธ์ทางปฏิบัติ (Corporate Planning in Action ) รวมทั้ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คุยกับทนายป๊อดดอทคอม
ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาแรงงาน
- คดีแพ่ง - อาญา
- คดีแรงงาน
- คำพิพากษาคดีแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Excel กับงาน HR
สำเริง ยิ่งถาวรสุข
วิทยากรและผู้แต่งตำราการใช้ Excel กับงาน HR อย่างมืออาชีพ
เจ้าของ www.e-hrit .com
Excel Knowledge
หลักสูตรอบรม Excel
IT for HR (ความรู้ IT เพื่อนักบริหารทรัพยากรมนุษย์)
   
เอกสารด้าน HR

ตัวอย่างสัญญา แบบฟอร์ม เอกสารด้าน HR โดย Saim HRM
ดาวโหลดเอกสารจากกรมสวัสดิการฯ
แบบฟอร์มจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้าง 2 .............โดย อ.ชลิต จั่นประดับ
ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้าง 1....โดย อ.ชลิต จั่นประดับ
ตัวอย่างสัญญาจ้างพน้กงาน.........โดย อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน............โดย อ.ชลิต จั่นประดับ
ตัวอย่างหนังสือลงโทษทางวินัย..........โดย อ.ซลิต จั่นประดับ
การวางโครงสร้างระบบเอกสารในงาน HR และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
ตัวอย่างสัญญา แบบฟอร์ม เอกสารสำคัญอื่นๆ

สาระน่ารู้ด้าน HR

ฐานข้อมูลแรงงานไทย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) update: 23 สิงหาคม 2550
กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

กฎหมายความลับทางการค้า พ.ศ.2545
กฎหมายคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
อย่าอ้างเหตุผลว่า.." ไม่มีรถส่งของ "
Computer Tips
ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการนำเข้าแรงงานเขมร เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
อัตราเบี้ยเลี้ยเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
การพัฒนาคนแบบพุทธ
ตัวชี้วัดผลงาน (PIs)
วันหยุดราชการ วันสำคัญทางศาสนา วันหยุดตามประเพณี ปี 2550

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
ข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยการเขียน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการกับข่าวลือ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติแรงงาน
คำถามที่ใช้บ่อยในการสัมภาษณ์

กฎหมายด้าน HR

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
การออมภาคบังคับ...ร่างพรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
ร่างกฎหมายใหม่ รอรับฟังความคิดเห็น
กฎกระทรวงแรงงาน
     - การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2548
     - หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2547

     - การคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547
     - ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ประเภทงานที่อาจเป็นอันตราย
     - ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) โอที ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
     - ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) งานที่ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุด ในวันหยุดตามประเพณี
     - ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) งานที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำ
     - ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) กำหนดเวลาทำงานปกติ ในงานปิโตรเลียม
     - ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541) งานที่ไม่ได้ค่าล่วงเวลา
     - ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2541) งานที่พรบ.คุ้มครองแรงงานไม่บังคับใช้
     - ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) กำหนดเวลาทำงานปกติ ในงานขนส่งทางบก
     - ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2541) กำหนดเวลาทำงานปกติหน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
เลขที่ 253 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com